freeiptvplayer.net

Kushtet e përdorimit

Dernière mise à jour: 11 tetor 2023

1. Pranimi i kushteve

Duke hyrë ose duke përdorur shërbimet e FreeIPTVPlayer.net, ju pranoni se keni lexuar, kuptuar dhe pranuar të jeni të lidhur me këto terma. Nëse nuk i pranoni plotësisht këto kushte, ju lutemi mos përdorni shërbimet tona.

2. Përshkrimi i Shërbimit

FreeIPTVPlayer.net ofron një platformë që u mundëson përdoruesve të kenë qasje dhe të shikojnë rrjedhat IPTV nëpërmjet lojtarit tonë. Ne nuk e hostojmë, prodhojmë ose kontrollojmë përmbajtjen. Shërbimi ynë vepron si një medium që u jep përdoruesve mjetet për të luajtur këto rrjedha.

3. Regjistrimi dhe sigurimi i llogarisë

Për të hyrë në disa karakteristika, përdoruesit mund të jenë të detyruar të krijojnë një llogari. Përdoruesit pranojnë të japin informacion të saktë, aktual dhe të plotë gjatë procesit të regjistrimit dhe të përditësojnë këto informacione për ta mbajtur atë të saktë, aktual dhe të plotë.

4. Llogaritë premium

Për një pagesë mujore, përdoruesit mund të kalojnë në një llogari premium, duke gëzuar përfitime të tilla si një përvojë pa reklama dhe karakteristika shtesë. Shuma e kësaj pagese mujore është subjekt i ndryshimit dhe përdoruesit aktualë premium do të njoftohen për çdo ndryshim nëpërmjet emailit të lidhur me llogarinë e tyre. Faturimi ndodh çdo muaj. Nuk ka rimbursime, edhe nëse anuloni abonimin tuaj para përfundimit të muajit. Përfitimet premium do të mbeten aktive deri në fund të ciklit të faturimit.

5. Udhëzimet e përdorimit dhe aktivitetet e ndaluara

Ndërsa përdoruesit kanë lirinë për të rrjedhur, çdo veprimtari e paligjshme, duke përfshirë streaming të paautorizuar ose shpërndarjen e përmbajtjeve të mbrojtura nga të drejtat e autorit, janë rreptësisht të ndaluara. Përdoruesit që gjenden se janë duke u angazhuar në veprimtari të paligjshme do të përballen me ndërprerjen e llogarisë dhe mund t'u njoftohen autoriteteve përkatëse.

6. Disponueshmëria e shërbimit

Edhe pse ne përpiqemi të sigurojmë 99.9% kohë shtesë për faqen tonë të internetit, herë pas here probleme teknike ose mirëmbajtje mund të rezultojë në ndërprerje të përkohshme të shërbimit. Përveç kësaj, ndërsa ne ofrojmë platformën për të luajtur rrjedhat IPTV, ne nuk kemi kontroll mbi rrjedhat vetë apo disponueshmërinë e tyre. Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë ndikim që këto ndërprerje mund të kenë ose për pavlefshmërinë apo ndërprerjet në rrjedhat.

7. Përmbajtja dhe rrjedhat IPTV

Shërbimi ynë përdor kanale dhe URL streaming nga depoja iptv-org GitHub. Ne as nuk e miratojmë dhe as nuk kemi kontroll mbi këtë përmbajtje. Siç thuhet në depo:

"Asnjë skedar video nuk ruhet në këtë depo. Depoja përmban thjesht lidhje të dërguara nga përdoruesit për URL-të e videove të disponueshme publikisht, të cilat në të mirë të njohurive tona janë bërë qëllimisht publikisht nga mbajtësit e të drejtave të autorit. Nëse ndonjë lidhje në këto playlists shkel të drejtat tuaja si mbajtës i të drejtave të autorit, ato mund të hiqen duke dërguar një kërkesë tërheqjeje ose duke hapur një çështje. Megjithatë, vini re se ne nuk kemi kontroll mbi destinacionin e lidhjes, dhe vetëm heqja e linkut nga playlist nuk do të heqë përmbajtjen e saj nga uebi. Lidhja nuk shkel direkt të drejtën e autorit sepse asnjë kopje nuk është bërë në faqen që jep linkun, dhe kështu kjo nuk është një arsye e vlefshme për të dërguar një njoftim DMCA në GitHub. Për të hequr këtë përmbajtje nga uebi, duhet të kontaktoni web hostin që në fakt është duke hostuar përmbajtjen (jo GitHub, as FreeIPTVPlayer.net)."

https://github.com/iptv-org/iptv#legal

Shqetësimet në lidhje me licencimin, të drejtat e autorit, apo cilësinë e përmbajtjes duhet të drejtohen në repo përkatëse GitHub ose web host në të vërtetë hosting përmbajtjen.

8. Reklamat

Reklamat e shfaqura në platformën tonë nuk miratohen nga FreeIPTVPlayer.net. Ndërveprimet me këto reklama janë në rrezik të vetë përdoruesit. Ne heqim çdo përgjegjësi për çdo dëm që vjen nga këto ndërveprime.

9. Kufizimi i përgjegjësisë

FreeIPTVPlayer.net nuk është përgjegjës për ndonjë lloj dëmi të drejtpërdrejtë, të tërthortë, incidental ose të dëmeve të tjera që lidhen me përdorimin tuaj të shërbimit tonë. Kjo përfshin, por nuk kufizohet vetëm në, dëmet për humbjen e fitimeve, vullnetin e mirë ose humbje të tjera të paprekshme.

10. Mosmarrëveshjet dhe ngarkesat

Kundërshtimi i akuzave pa u përpjekur më parë për të zgjidhur çështjen me mbështetjen tonë do të rezultojë në ndërprerjen e menjëhershme të llogarisë. Shqetësimet në lidhje me rrjedhat duhet të drejtohen në depon iptv-org GitHub.

Ndryshimet

Ne mund t'i rishikojmë këto kushte sipas dëshirës sonë. Ndryshime të rëndësishme do të komunikohen nëpërmjet emailit të lidhur me llogarinë tuaj. Përdorimi i vazhdueshëm i shërbimit tonë pas ndryshimeve nënkupton pranimin tuaj të kushteve të rishikuara.

Pronësia intelektuale

Të gjitha të drejtat, titujt dhe interesat në dhe për të FreeIPTVPlayer.net, duke përfshirë dizajnin e faqes së internetit, grafikën dhe softuerin, i përkasin ekskluzivisht FreeIPTVPlayer.net. Kjo nuk përfshin rrjedhat IPTV, të cilat janë pronë e pronarëve të tyre përkatës. Ne pranojmë dhe respektojmë të drejtat e pronësisë intelektuale të të gjithë ofruesve të përmbajtjes dhe pronarëve të rrjedhës.

Ligji qeverisës

Këto terma do të udhëhiqen nga ligjet e Kanadasë, pa respektuar parimet e tij të konfliktit të ligjeve.

14. Kontakt

Për çdo pyetje apo shqetësim lidhur me këto terma, ju lutemi kontaktoni [email protected].

freeiptvplayer.net
Experience live IPTV streams effortlessly, even in 4K, with our complimentary online IPTV player. Simply paste any M3U URL or upload an M3U playlist file to initiate streams directly on our free IPTV web player.